Yalın Altı Sigma: PROJE UYGULAMALARI VE BAŞLANGIÇ

Alt Yapı Çalışmaları sonucunda, üst yönetimin adanmışlığı, katılımı, desteği sağlanmış olmalıdır. Bu şartlar altında projelerin ve proje yürütücüsü ekiplerin belirlenmiş olması gereklidir. Projeler, ekipler ve proje sponsorları belirlenmeden, Yalın Altı Sigma Eğitimlerine başlanılmamalıdır.

Buradaki en önemli nokta, Yalın Altı Sigma metodunun değer yaratabilmesi için sadece eğitim almanın ve proje belirlemenin yeterli olmamasıdır. Projelerin ve proje ekiplerinin iyi yönetilmesi, projelerin başarılı olmasına motive edilmesi ve bu işte uzman olan profesyoneller tarafından yönlendirilmesi gereklidir. Bundan dolayı SPAC Danışmanlık olarak müşterilerimizdeki Yalın Altı Sigma yayılımını oluştururken eğitimler yanında danışmanlık ve gözden geçirme faaliyetlerini de titizlikle planlamaktayız. Unutulmamalıdır ki proje danışmanlığı olmadan yapılan Yalın Altı Sigma projeleri %75 oranında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

Uygulama takvimi, yönetici gözden geçirme tarihleri ve orta yönetimin proje beyanlarına imzalarının alınmasını müteakip bu aşamada değişik uygulama tiplerine göre genellikle 5 aşamalı olarak yürütülür. Yalın Altı Sigma eğitimleri tek seferlik blok halinde gerçekleştirilmez, proje uygulamalarına paralel olarak eğitim, proje uygulaması, proje danışmanlığı, yönetici gözden geçirme toplantıları ardından tekrar eğitim şeklinde bir sıra ile ilerler.

Eğitim içeriği ve süresi müşterinin süreçlerine ve ihtiyaçlarına göre özel olarak şekillendirilebilir. Fakat tipik bir Yalın Altı Sigma Karakuşak programı 5 Aşamada gerçekleştirilen 25 Günlük eğitim ve buna göre hazırlanmış proje uygulamaları, danışmanlık ve gözden geçirme toplantıları şeklinde ilerler. Bu aşamalar şunlardır:

 

• TANIMLAMA

Bu aşamada projenin hedef ve göstergeleri ile müşteri beklentileri arasındaki ilişkiler belirlenir. Karakuşak adayının projenin gösterge, hedef ve sınırlarının herkes tarafından anlaşılabilir hale getirmesi, projenin müşteriye olan etkisinin belirtilmesi, proje göstergeleri ve hedefler konusunda proje Şampiyonu, finans bölümü ve ekip üyeleri ile mutabakat sağlaması gereklidir.

Yine bu aşamada Detaylı Süreç Haritaları yardımı ile çıktılar üzerinde hataya neden olabilecek potansiyel süreç girdileri belirlenmelidir ve veri toplama planı için ön bilgi elde edilmelidir.

• ÖLÇME

Bir şeyi ölçemiyorsanız iyileştiremezsiniz. Yalın Altı Sigma'nın temel amaçlarından biri de süreçlerin ölçülebilir hale getirilmesidir. Bu doğrultuda, proje için tanımlanan çıktıların ve potansiyel süreç girdilerinin doğru ölçülmesi çok önemlidir. Bu aşamada Karakuşak adayının Ölçüm Sistem Yeterliliklerini sağlaması beklenmektedir. Ölçüm Sistem Yeterliliklerinin garanti altına alınmasından sonra, süreç çıktı ve potansiyel girdilerine ait veriler, mevcut sürecin yeterliliklerinin belirlenmesinde, analiz çalışmalarında kullanılacaktır. Yine mevcut sürecin akışının belirlenmesi, ara stok ve dar boğazların hesaplanması, proses çevrim verimliğinin belirlenmesi ve iyileştirme noktalarının ön tanımlaması için süreçlerin değer akış şemaları (VSM) oluşturulur.

• ANALİZ

Bu aşamada Karakuşak adayının Tanımlama ve Ölçmede elde ettiği bilgileri geleneksel yöntemlerden farklı istatistiksel teknikler ile irdeleyerek, çıktılar üzerinde değişkenliğe neden olabilecek potansiyel girdilerden önemli azları, önemsiz çoklardan ayırması beklenmektedir. Bu sayede problemin kök nedenlerine ulaşmak, süreçte verimsizliğin kaynağını bulmak ve katma değersizliği yok etmek için iyileştirme aşamasına ön bilgi sağlanır ve hatta Kaizen gibi tekniklerin kullanımı ile hızlı iyileştirmeler gerçekleştirilir.

• İYİLEŞTİRME

Yıllardan beri çözülemeyen problemlerin ardında, geleneksel yöntemlerle fark edemeyeceğimiz etkileşimler vardır. Bu aşamada Karakuşak adayının projesi ile ilgili iyileştirme yönteminin belirlenmesi beklenir. Sürecin değişkenliğini yaratan önemli girdilerin, hangi düzeylere ayarlanması gerektiği Deney Tasarımı gibi bilimsel araçlar yardımı ile belirlenir. Girdilerin birbirleri ile olan etkileşimleri, çıktının olabilecek en iyi durumları, bu aşama sonunda belirlenir.

• KONTROL

Bir süreci iyileştirmek kadar gelinen başarı seviyesinde tutmak da önemlidir. Bu aşamada Karakuşak adayı projesinde yaptığı iyileştirmenin, planlandığı gibi devam edip etmediğini araştırır. Kalite kontrol planları, güvenlik analizleri yapılarak, proje sonurı prosedür ve talimatlara dönüştürülür. Proje sonuçları belirli bir süre takip edildikten ve finansal hedeflere ulaşıldığına emin olunduktan sonra Karakuşak adayı tarafından proje raporu oluşturulur.

Karakuşak adayının başarı sertifikası alabilmesi için, projesinin bittiğine dair onayın yönetim tarafından verilmesi gereklidir.