KARA KUŞAK YETİŞTİRME PROGRAMI

Merkezi Yalın Altı Sigma Karakuşak Yetiştirme Programları genel katılıma açık programlardır ve birden fazla firmanın katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Teorik Eğitimler için gereken organizasyonlar S.P.A.C. Danışmanlık firması tarafından yapılmaktadır ve katılımcıların konforunu sağlayacak şekilde, gerekli donanıma ve eğitim ortamına sahip bir otel bünyesinde düzenlenmektedir.

Eğitime katılım sağlayan Karakuşak adaylarının programa minimum 30,000 USD parasal kazanç sağlanması beklenilen bir proje ile katılması gerekmektedir. Adaylara teorik eğitimlere katılımları sonrasında Katılım Sertifikası verilecektir. Adayların Karakuşak Başarı Sertifikası alabilmeleri için projelerini Yalın Altı Sigma araçlarını sistematik bir şekilde kullanarak hedeflerine ulaştırması gerekmektedir.

 

Eğitimin Süresi
Toplam 24 Gün

• Tanımlama - Ölçme 1
• Ölçme 2 - Analiz 1
• Analiz 2
• İyileştirme 1
• İyileştirme 2 - Kontrol

4 Gün Eğitim
5 Gün Eğitim
5 Gün Eğitim
5 Gün Eğitim
5 Gün Eğitim

4 Hafta Proje Uygulaması
4 Hafta Proje Uygulaması
4 Hafta Proje Uygulaması
4 Hafta Proje Uygulaması
4 Hafta Proje Uygulaması

Katılımcı Profili
Bu programa Yalın Altı Sigma projesi uygulayacak süreç uzmanı tecrübesine erişmiş, üretim, tasarım, kalite, servis…. Çalışanlarının tamamı katılabilirler. S.P.A.C. olarak, katılımcılara gerçek uygulama yapacakları projelerinin olmasını şiddetle öneriyoruz. Proje uygulaması olmaksızın, eğitim projesi veya eğitim çalıştayları ile yetkin bir Karakuşak olunabileceği yanılgısına kapılmamanızı öneriyoruz.
Eğitimin Konusu

TANIMLAMA

Bu aşamada projenin hedef ve göstergeleri ile müşteri beklentileri arasındaki ilişkiler belirlenir. Karakuşak adayının projenin gösterge, hedef ve sınırlarının herkes tarafından anlaşılabilir hale getirmesi, projenin müşteriye olan etkisinin belirtilmesi, proje göstergeleri ve hedefler konusunda proje Şampiyonu, finans bölümü ve ekip üyeleri ile mutabakat sağlaması gereklidir.

Yine bu aşamada Detaylı Süreç Haritaları yardımı ile çıktılar üzerinde hataya neden olabilecek potansiyel süreç girdileri belirlenmelidir ve veri toplama planı için ön bilgi elde edilmelidir.

 • Kartuş Evi Simulasyonu
 • Yalın Altı Sigma Felsefesi
 • TÖAİK Problem Çözme Modeli
 • Takım Etkinliği
 • Proje Beyanı (Project Charter)
 • Finansal Analiz
 • Müşterinin Sesi (VoC, VoB, VoP)
 • SIPOC (Tedarikçi - Müşteri zinciri)
 • Paydaş Analizi
 • İletişim Planı
 • SHDB-T ve Dörtlü Analiz
 • Proje Planı
 • Değer Akış Şeması
 • Sebep-Sonuç Matrisi ve HTEA
 • Veri Toplama Planı

Teknik Eğitim Süresi : 5 gün Proje Uygulama Süresi : 4 hafta

ÖLÇME

Bir şeyi ölçemiyorsanız iyileştiremezsiniz. Yalın Altı Sigma'nın temel amaçlarından biri de süreçlerin ölçülebilir hale getirilmesidir. Bu doğrultuda, proje için tanımlanan çıktıların ve potansiyel süreç girdilerinin doğru ölçülmesi çok önemlidir. Bu aşamada Karakuşak adayının Ölçüm Sistem Yeterliliklerini sağlaması beklenmektedir. Ölçüm Sistem Yeterliliklerinin garanti altına alınmasından sonra, süreç çıktı ve potansiyel girdilerine ait veriler, mevcut sürecin yeterliliklerinin belirlenmesinde, analiz çalışmalarında kullanılacaktır. Yine mevcut sürecin akışının belirlenmesi, ara stok ve dar boğazların hesaplanması, proses çevrim verimliğinin belirlenmesi ve iyileştirme noktalarının ön tanımlaması için süreçlerin değer akış şemaları (VSM) oluşturulur.

 • İstatistiksel Örnekleme
 • Ürün Başına Hata
 • Minitab-1
 • Temel İstatistik
 • Grafiksel Analizler
 • Kontrol Grafikleri
 • Ölçüm Sistem Analizi
 • Yeterlilik Analizleri
 • Korelasyon
 • Proje Planı

Teknik Eğitim Süresi : 5 gün
Proje Uygulama Süresi : 4 hafta

ANALİZ

Bilgi çağında önemli olan doğru verilere en kısa sürede ulaşmak, bilgiyi işlemek ve elde edilen verileri süratle uygulamaya koymaktır. Bu aşamada Karakuşak adayının Tanımlama ve Ölçmede elde ettiği bilgileri geleneksel yöntemlerden farklı istatistiksel teknikler ile irdeleyerek, çıktılar üzerinde değişkenliğe neden olabilecek potansiyel girdilerden önemli azları, önemsiz çoklardan ayırması beklenmektedir. Bu sayede problemin kök nedenlerine ulaşmak, süreçte verimsizliğin kaynağını bulmak ve katma değersizliği yok etmek için iyileştirme aşamasına ön bilgi sağlanır ve hatta Kaizen gibi tekniklerin kullanımı ile hızlı iyileştirmeler gerçekleştirilir.

 • Detaylı Proses Analizi
 • KAIZEN
 • 5S
 • Setup Azaltma
 • TPM
 • Çoklu Değişken Analizi
 • Merkezi Limit Teorisi
 • Hipotez Testleri
 • Güven Aralıkları
 • Ortalamaların Karşılaştırılması
 • Varyansların Karşılaştırılması
 • Nitel Verilerin Karşılaştırılması
 • ANOVA
 • Güç ve Numune Sayısı
 • Proje Planı

Teknik Eğitim Süresi : 5 gün
Proje Uygulama Süresi : 4 hafta

İYİLEŞTİRME

Yıllardan beri çözülemeyen problemlerin ardında, geleneksel yöntemlerle fark edemeyeceğiniz etkileşimler vardır. Bu aşamada Karakuşak adayının projesi ile ilgili iyileştirme yönteminin belirlenmesi beklenir. Sürecin değişkenliğini yaratan önemli girdilerin, hangi düzeylere ayarlanması gerektiği Deney tasarımı gibi bilimsel araçlar yardımı ile belirlenir. Girdilerin birbirleri ile olan etkileşimleri, çıktının olabilecek en iyi durumları, bu aşama sonunda belirlenir.

 • Deney Tasarımı Felsefesi
 • Rassal Bloklama
 • Tam Faktöryel Deneyler
 • 2K Faktöryel Deneyler
 • Kesirli Faktöryel Deneyler
 • Deney Planlaması
 • Çoklu Regresyon
 • İkili Lojistik Regresyon
 • Çekme Sistemleri
 • Proses Dengeleme
 • Çözüm Önerileri ve Riskler
 • İyileştirme Planı
 • Proje Planı

Teknik Eğitim Süresi : 5 gün
Proje Uygulama Süresi : 4 hafta

KONTROL

Bir süreci iyileştirmek kadar gelinen başarı seviyesinde tutmakta önemlidir. Bu aşamada Karakuşak Adayı projesinde yaptığı iyileştirmenin, planladığı gibi devam edip etmediğini araştırır. Kalite Kontrol Planları, Güvenilirlik analizleri yapılarak, proje sonuçları prosedür ve talimatlara dönüştürülür. Proje sonuçları belirli bir süre takip edildikten ve finansal hedefine ulaştığığna emin olunduktan sonra Karakuşak adayı tarafından proje raporu oluşturulur. Karakuşak adayının başarı sertifikası alabilmesi için, projesinin bittiğine dair onayın yönetim tarafından verilmesi gereklidir.

 • Deney Tasarımı - Tekrar
 • ANCOVA
 • Cevap Yüzeyi Metotları
 • Çoklu Çıktı optimizasyonu
 • Güvenilirlik
 • Tolerans analizi
 • Altı Sigma Toleranslandırma
 • Kalite Kontrol ve Önce-Sonra Analizi
 • İPK - İstatistiksel Proses Kontrol
 • Hata önleme sistemleri (Poka-Yoke)
 • Görsel Kontrol Araçları
 • Standartlaştırma ve Dokümantasyon
 • Proje kapanışı
 • Yarışma (Atölye - 4 Akşam)
 • Proje Planı

Teknik Eğitim Süresi : 5 gün
Proje Uygulama Süresi : 4 hafta

Neden Bu Eğitim?
Yalın Altı Sigma metodolojisi ile Altı Sigma istatistiksel araçlarının ve Yalın Üretim Teknikleri'nin entegrasyonu sağlanarak, katma değeri yüksek iş sonuçlarına ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu program kapsamında geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak Yalın ve Altı Sigma uygulamalarının ne şekilde entegre edilebildiğini görmek, son derece güzel bir çalıştayla uygulamasını yapmak mümkündür. Yalın Üretim Teknikleri veya Yalın Altı Sigma ile ilgilenen kişilerin bu programa katılımları önerilmektedir.